Sathai Nishkalamai Oru – சத்தாய் நிஷ்களமாயொரு

Tamil Gospel Songs
Artist: D. Issac
Album: Tamil Solo Songs
Released on: 19 Oct 2015

Sathai Nishkalamai Oru Lyrics In Tamil

1. சத்தாய் நிஷ்களமாயொரு சாமிய மும்மில தாய்ச்
சித்தாயானந்தமாய்த் திகழ்கின்ற திரித்துவமே
எத்தால் நாயடியேன், கடைத்தேறுவனென் பாவந்தீர்ந்து
அத்தாவுன்னை யல்லா லெனக்கார் துணை யாருறவே?

2. எம்மாவிக்குருகி உயிரீந்து புரந்த தற்கோர்
கைமாறுண்டு கொலோ? கடைகாறும் கையடையாய்
சும்மா ரஷணை செய் சொல் சுதந்தரம் யாதுமிலேன்
அம்மானுன்னையல்லா லெனக்கார் துணை யாருறவே?

3. ஈண்டே யென்னுள்ளத்தில் விசுவாச விளக்கிலங்கத்
தூண்டா யென்னிலந்தோ மயல் சூழ்ந்து கெடுத்திடுங்காண்
மாண்டா யெம் பிழைக்காய் உயிர்த்தாயெமை வாழ்விக்கவே
ஆண்டா யுன்னை யல்லாலெனக்கார் துணை யாருறவே?

4. மையார் கண்ணிருண்டு செவி வாயடைத்துக் குழறி
ஐயால் மூச்சொடுங்கி உயிராக்கை விட்டே கிடும்நாள்
நையேல் கை வெகிவேனுனை நாணுண் பஞ்சலென
ஐயா உன்னையல்லா லெனக்கார் துணை யாருறவே?

5. திரைசேர் வெம்பவமாங் கடல் மூழ்கிய தீயரெமைக்
கரை சேர்த்துய்க்க வென்றே புணையாயினை கண்ணிலியான்
பரசேன் பற்றுகிலேனெனைப் பற்றிய பற்றுவிடாய்
அரசேயுன்னை யல்லாலெனக்கார் துணை யாருறவே

6. தாயே தந்தை தமர் குருசம்பத்து நட்பெவையும்
நீயே எம்பொருமான் கதிவேறிலை நிண்ணயங்காண்
ஏயே என்றிகழும் உலகோடெனக் கென்னுரிமை
ஆயே உன்னையல்லால் எனக்கார்துணை யாருறவே

7. பித்தேறிச் சுழலும் ஜெகப்பேய்பிடித் துப்பவதே
செத்தேன் உன்னருளால் பிழைத்தேன்மறு ஜென்மம தாய்
எத்தோ ஷங்களையும் பொறுத்தென்றும் இரங்குகவென்று
அத்தா உன்னையல்லால் எனக்கார்துணை யாருறவே

8. துப்பார் சிந்தையிலேன் மறைந்தீட்டிய தொல்வினையும்
தப்பா தேவெளியாநடுநாளெனைத் தாங்கிக்கொள்ள
இப்பா ருய்யவென்றே மனுக்கோலமெடுத்த எங்கள்
அப்பா உன்னையல்லால் எனக்கார்துணை யாருறவே

Sathai Nishkalamai Oru Samiya Lyrics In English

1. Sathai Nishkalamai Oru Samiyamamadhai
Sithai Anandamai Thigazhgindra Thiruthavame
Eththaal Naayatiyaen Kataiththaeruvanen Paavanthiirnthu
Aththaavunnai Yallaa Lenakkaar Thunai Yaaruravae

2. Emmaavikkuruki Uyiriinthu Purantha Tharkor
Kaimaaruntu Kolo Kataikaarum Kaiyataiyaay
Summaa Rashanai Chey Chol Suthantharam Yaathumilaen
Ammaan Unnaiyallaa Lenakkaar Thunai Yaaruravae

3. Iintae Yennullaththil Visuvaasa Vilakkilangkath
Thundaa Yennilanhthoa Mayal Suzhnthu Ketuththitungkaan
Maandaa Yem Pizhaikkaay Uyirththaayemai Vaazhvikkavae
Aandaa Yunnai Yallaalenakkaar Thunai Yaaruravae

4. Maiyaar Kanniruntu Chevi Vaayataiththu Kuzhari
Aiyaal Muchotungki Uyiraakkai Vittae Kitumnaal
Naiyael Kai Vekivaenunai Naanun Pagnchalena
Aiyaa Unnaiyallaa Lenakkaar Thunai Yaruravae

5. Thiraiser Vembavamam Kadal Muzhgiye Theeyeremai
Karaiserthuykavendre Puniyayinai Kanniliyan
Paraser Patradalil Ennai Patriya Patruvidai
Arase Unnai Allal Enakarthunai Arudavi

6. Thaayae Thanthai Thamar Kurusampaththu Natpevaiyum
Neeyae Emporumaan Kathivaerilai Ninnayangaann
Yeyae Entikalum Ulakodenak Kennurimai
Aayae Unnaiyallaal Enakkaar Thunai Yaaruravae

7. Piththaeri Sulalum Jekappaeypitith Thuppavathae
Seththaen Unnarulaal Pilaiththaenmatru Jenmama Thaay
Eththo Shangalaiyum Poruththentrum Irangukaventru
Aththaa Unnaiyallaal Enakkaarthunnai Yaaruravae

8. Thuppaar Sinthaiyilaen Maraintheettiya Tholvinaiyum
Thappaa Thaeveliyaanadu Naalenaith Thaangikkolla
Ippaa Ruyyavente Manukkolame Duththa Engal
Appaa Unnaiyallaal Enakkaarthunnai Yaaruravae

Watch Online

Sathai Nishkalamai MP3 Song

Technician Information

Vocals: John Jebaraj
Guitars: Keba Jeremiah
Nadaswaram: Bala
Cinematography: Jenish
Cuts: Balaji Jayabalan
Produced By Isaac. D & John Jebaraj
Traditional Lyrics: H. A. Krishnapillai
Music Composed And Arranged By Isaac. D
English Translation: Susan Prince, Miracline Betty Isaac
Recorded 20db Studios By Avinash Sathish
Mixed And Mastered By Augustine Ponseelan, Sling Sound Studio

Sathai Nishkalamai Oru Samiya Lyrics In Tamil & English

1. சத்தாய் நிஷ்களமாயொரு சாமிய மும்மில தாய்ச்
சித்தாயானந்தமாய்த் திகழ்கின்ற திரித்துவமே
எத்தால் நாயடியேன், கடைத்தேறுவனென் பாவந்தீர்ந்து
அத்தாவுன்னை யல்லா லெனக்கார் துணை யாருறவே?

Sathai Nishkalamai Oru Samiyamamadhai
Sithai Anandamai Thigazhgindra Thiruthavame
Eththaal Naayatiyaen Kataiththaeruvanen Paavanthiirnthu
Aththaavunnai Yallaa Lenakkaar Thunai Yaaruravae

2. எம்மாவிக்குருகி உயிரீந்து புரந்த தற்கோர்
கைமாறுண்டு கொலோ? கடைகாறும் கையடையாய்
சும்மா ரஷணை செய் சொல் சுதந்தரம் யாதுமிலேன்
அம்மானுன்னையல்லா லெனக்கார் துணை யாருறவே?

Emmaavikkuruki Uyiriinthu Purantha Tharkor
Kaimaaruntu Kolo Kataikaarum Kaiyataiyaay
Summaa Rashanai Chey Chol Suthantharam Yaathumilaen
Ammaan Unnaiyallaa Lenakkaar Thunai Yaaruravae

3. ஈண்டே யென்னுள்ளத்தில் விசுவாச விளக்கிலங்கத்
தூண்டா யென்னிலந்தோ மயல் சூழ்ந்து கெடுத்திடுங்காண்
மாண்டா யெம் பிழைக்காய் உயிர்த்தாயெமை வாழ்விக்கவே
ஆண்டா யுன்னை யல்லாலெனக்கார் துணை யாருறவே?

Iintae Yennullaththil Visuvaasa Vilakkilangkath
Thundaa Yennilanhthoa Mayal Suzhnthu Ketuththitungkaan
Maandaa Yem Pizhaikkaay Uyirththaayemai Vaazhvikkavae
Aandaa Yunnai Yallaalenakkaar Thunai Yaaruravae

4. மையார் கண்ணிருண்டு செவி வாயடைத்துக் குழறி
ஐயால் மூச்சொடுங்கி உயிராக்கை விட்டே கிடும்நாள்
நையேல் கை வெகிவேனுனை நாணுண் பஞ்சலென
ஐயா உன்னையல்லா லெனக்கார் துணை யாருறவே?

Maiyaar Kanniruntu Chevi Vaayataiththu Kuzhari
Aiyaal Muchotungki Uyiraakkai Vittae Kitumnaal
Naiyael Kai Vekivaenunai Naanun Pagnchalena
Aiyaa Unnaiyallaa Lenakkaar Thunai Yaruravae

5. திரைசேர் வெம்பவமாங் கடல் மூழ்கிய தீயரெமைக்
கரை சேர்த்துய்க்க வென்றே புணையாயினை கண்ணிலியான்
பரசேன் பற்றுகிலேனெனைப் பற்றிய பற்றுவிடாய்
அரசேயுன்னை யல்லாலெனக்கார் துணை யாருறவே

Thiraiser Vembavamam Kadal Muzhgiye Theeyeremai
Karaiserthuykavendre Puniyayinai Kanniliyan
Paraser Patradalil Ennai Patriya Patruvidai
Arase Unnai Allal Enakarthunai Arudavi

6. தாயே தந்தை தமர் குருசம்பத்து நட்பெவையும்
நீயே எம்பொருமான் கதிவேறிலை நிண்ணயங்காண்
ஏயே என்றிகழும் உலகோடெனக் கென்னுரிமை
ஆயே உன்னையல்லால் எனக்கார்துணை யாருறவே

Thaayae Thanthai Thamar Kurusampaththu Natpevaiyum
Neeyae Emporumaan Kathivaerilai Ninnayangaann
Yeyae Entikalum Ulakodenak Kennurimai
Aayae Unnaiyallaal Enakkaar Thunai Yaaruravae

7. பித்தேறிச் சுழலும் ஜெகப்பேய்பிடித் துப்பவதே
செத்தேன் உன்னருளால் பிழைத்தேன்மறு ஜென்மம தாய்
எத்தோ ஷங்களையும் பொறுத்தென்றும் இரங்குகவென்று
அத்தா உன்னையல்லால் எனக்கார்துணை யாருறவே

Piththaeri Sulalum Jekappaeypitith Thuppavathae
Seththaen Unnarulaal Pilaiththaenmatru Jenmama Thaay
Eththo Shangalaiyum Poruththentrum Irangukaventru
Aththaa Unnaiyallaal Enakkaarthunnai Yaaruravae

8. துப்பார் சிந்தையிலேன் மறைந்தீட்டிய தொல்வினையும்
தப்பா தேவெளியாநடுநாளெனைத் தாங்கிக்கொள்ள
இப்பா ருய்யவென்றே மனுக்கோலமெடுத்த எங்கள்
அப்பா உன்னையல்லால் எனக்கார்துணை யாருறவே

Thuppaar Sinthaiyilaen Maraintheettiya Tholvinaiyum
Thappaa Thaeveliyaanadu Naalenaith Thaangikkolla
Ippaa Ruyyavente Manukkolame Duththa Engal
Appaa Unnaiyallaal Enakkaarthunnai Yaaruravae

Song Description:
Sathai Nishkalamai, Tamil Worship Songs, New Tamil Christian songs, Christian Songs Tamil, Tamil gospel songs, Sathai Nishkalamai Oru, christava padal, Christian worship songs,

Show Your Love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

14 + fifteen =