Mei Baktharae Neer Vizhithezhumbum – மெய் பக்தரே நீர்

Tamil Christmas Songs

Artist: Heelan Satya
Album: Christmas Geethangal

Mei Baktharae Neer Vizhithezhumbum Lyrics In Tamil

மெய் பக்தரே, நீர் விழித்தெழும்பும்,
சந்தோஷமாய் இந்நாள் வாழ்த்திடும்
இன்றைக்கு லோக மீட்பர் ஜென்மித்தார்
விண்ணோர் இவ்விந்தையைக் கொண்டாடினார்
கர்த்தாதி கர்த்தர் மானிடனானார்,
ரட்சணிய கர்த்தாவகத் தோன்றினார்

1. இதோ! நற்செய்தி கேளும்; இன்றைக்கே
இம்மானுவேல் தாவீதின் ஊரிலே
பூலோக மீட்பராகப் பிறந்தார்
எல்லாருக்கும் சந்தோஷம் நல்குவார்
என்றே ஓர் தூதன் பெத்லேம் மேய்ப்பர்க்கே
இராவில் தோன்றி மொழிந்திட்டானே

2. அந்நேரம் வானோர் கூட்டம் மகிழ்ந்து
ஆனந்தப் பாட்டைப் பாடியும், இசைந்து
விண்ணில் கர்த்தாவுக்கு மா துதியும்
மண்ணில் நல்லோர்க்குச் சமாதானமும்
என்றல்லேலூயா பாடி வாழ்த்தினார்
தெய்வீக அன்பின் மாண்பைப் போற்றினார்

3. இச்செய்தி கேட்ட மேய்ப்பர் ஊருக்கு
அற்புத காட்சி காண விரைந்து,
யோசேப்புடன் தாய் மரியாளையும்
முன்னணைமீது தெய்வ சேயையும்
கண்டே, தெய்வன்பை எண்ணிப் போற்றினார்
ஆனந்தமாய் தம் மந்தைக்கேகினார்

4. கெட்டுப்போனோரை மீட்ட நேசமாம்
உன்னத அன்பைச் சிந்தை செய்வோம் நாம்
தம்ஜென்மமுதல் சாவுமட்டுக்கும்
அப்பாலன் செய்த தெய்வ வாழ்க்கையும்
அன்போடு தியானம் செய்து வருவோம்
நம் மீட்பர்பின்னே செல்ல நாடுவோம்

5. அப்போது வான சேனைபோல் நாமும்
சங்கீதம் பாடலாம் எக்காலமும்
இந்தக் கெம்பீர நாள் பிறந்தவர்
அந்நாள் நம்மேல் தம் ஜோதி வீசுவார்
நம் ராயன் அன்பால் ரட்சிப் படைந்தோம்
அவரின் நித்திய துதி பாடுவோம்

Mei Baktharae Neer Vizhithezhumbum Lyrics In English

Mei Baktharae Neer Vizhithezhumbum
Chanthoashamaay Inhnhaal Vaazhththitum
Inraikku Loaka Miitpar Jenmiththaar
Vinnoar Ivvinthaiyaik Kondaatinaar
Karththaathi Karththar Maanidanaanaar
Ratchaniya Karththaavakath Thoanrinaar

1. Ithoa Narcheythi Kaelum Inraikkae
Immaanuvael Thaaviithin Uurilae
Puloaka Miitparaakap Piranthaar
Ellaarukkum Chanthoasham Nalkuvaar
Enrae Oar Thuthan Pethlaem Maeypparkkae
Iraavil Thoanri Mozhinthitdaanae

2. Annaeram Vaanoar Kutdam Makizhnthu
Aananthap Paattaip Paatiyum, Ichainthu
Vinnil Karththaavukku Maa Thuthiyum
Mannil Nalloarkkuch Chamaathaanamum
Enrallaeluuyaa Paati Vaazhththinaar
Theyviika Anpin Maanpai Poarrinaar

3. Ichcheythi Kaetda Maeyppar Urukku
Arputha Kaatchi Kaana Virainthu
Yoachaeppudan Thaay Mariyaalaiyum
Munnanaimiithu Theyva Chaeyaiyum
Kantae, Theyvanpai Ennip Poarrinaar
Aananthamaay Tham Manthaikkaekinaar

4. Kettuppoanoarai Miitda Naechamaam
Unnatha Anpaich Chinthai Cheyvoam Naam
Thamjenmamuthal Chaavumattukkum
Appaalan Cheytha Theyva Vaazhkkaiyum
Anpoatu Thiyaanam Cheythu Varuvoam
Nam Miitparpinnae Chella Naatuvoam

5. Appoathu Vaana Chaenaipoal Naamum
Changkiitham Paadalaam Ekkaalamum
Inthak Kempiira Naal Piranthavar
Annaal Nammael Tham Joathi Viichuvaar
Nam Raayan Anpaal Ratchip Patainthoam
Avarin Niththiya Thuthi Paatuvoam

Watch Online

Mei Baktharae Neer Vizhithezhumbum MP3 Song

Mei Baktharae Neer Lyrics In Tamil & English

மெய் பக்தரே, நீர் விழித்தெழும்பும்,
சந்தோஷமாய் இந்நாள் வாழ்த்திடும்
இன்றைக்கு லோக மீட்பர் ஜென்மித்தார்
விண்ணோர் இவ்விந்தையைக் கொண்டாடினார்
கர்த்தாதி கர்த்தர் மானிடனானார்,
ரட்சணிய கர்த்தாவகத் தோன்றினார்

Mei Baktharae Neer Vizhithezhumbum
Chanthoashamaay Inhnhaal Vaazhththitum
Inraikku Loaka Miitpar Jenmiththaar
Vinnoar Ivvinthaiyaik Kondaatinaar
Karththaathi Karththar Maanidanaanaar
Ratchaniya Karththaavakath Thoanrinaar

1. இதோ! நற்செய்தி கேளும்; இன்றைக்கே
இம்மானுவேல் தாவீதின் ஊரிலே
பூலோக மீட்பராகப் பிறந்தார்
எல்லாருக்கும் சந்தோஷம் நல்குவார்
என்றே ஓர் தூதன் பெத்லேம் மேய்ப்பர்க்கே
இராவில் தோன்றி மொழிந்திட்டானே

Ithoa Narcheythi Kaelum Inraikkae
Immaanuvael Thaaviithin Uurilae
Puloaka Miitparaakap Piranthaar
Ellaarukkum Chanthoasham Nalkuvaar
Enrae Oar Thuthan Pethlaem Maeypparkkae
Iraavil Thoanri Mozhinthitdaanae

2. அந்நேரம் வானோர் கூட்டம் மகிழ்ந்து
ஆனந்தப் பாட்டைப் பாடியும், இசைந்து
விண்ணில் கர்த்தாவுக்கு மா துதியும்
மண்ணில் நல்லோர்க்குச் சமாதானமும்
என்றல்லேலூயா பாடி வாழ்த்தினார்
தெய்வீக அன்பின் மாண்பைப் போற்றினார்

Annaeram Vaanoar Kutdam Makizhnthu
Aananthap Paattaip Paatiyum, Ichainthu
Vinnil Karththaavukku Maa Thuthiyum
Mannil Nalloarkkuch Chamaathaanamum
Enrallaeluuyaa Paati Vaazhththinaar
Theyviika Anpin Maanpai Poarrinaar

3. இச்செய்தி கேட்ட மேய்ப்பர் ஊருக்கு
அற்புத காட்சி காண விரைந்து,
யோசேப்புடன் தாய் மரியாளையும்
முன்னணைமீது தெய்வ சேயையும்
கண்டே, தெய்வன்பை எண்ணிப் போற்றினார்
ஆனந்தமாய் தம் மந்தைக்கேகினார்

Ichcheythi Kaetda Maeyppar Urukku
Arputha Kaatchi Kaana Virainthu
Yoachaeppudan Thaay Mariyaalaiyum
Munnanaimiithu Theyva Chaeyaiyum
Kantae, Theyvanpai Ennip Poarrinaar
Aananthamaay Tham Manthaikkaekinaar

4. கெட்டுப்போனோரை மீட்ட நேசமாம்
உன்னத அன்பைச் சிந்தை செய்வோம் நாம்
தம்ஜென்மமுதல் சாவுமட்டுக்கும்
அப்பாலன் செய்த தெய்வ வாழ்க்கையும்
அன்போடு தியானம் செய்து வருவோம்
நம் மீட்பர்பின்னே செல்ல நாடுவோம்

Kettuppoanoarai Miitda Naechamaam
Unnatha Anpaich Chinthai Cheyvoam Naam
Thamjenmamuthal Chaavumattukkum
Appaalan Cheytha Theyva Vaazhkkaiyum
Anpoatu Thiyaanam Cheythu Varuvoam
Nam Miitparpinnae Chella Naatuvoam

5. அப்போது வான சேனைபோல் நாமும்
சங்கீதம் பாடலாம் எக்காலமும்
இந்தக் கெம்பீர நாள் பிறந்தவர்
அந்நாள் நம்மேல் தம் ஜோதி வீசுவார்
நம் ராயன் அன்பால் ரட்சிப் படைந்தோம்
அவரின் நித்திய துதி பாடுவோம்

Appoathu Vaana Chaenaipoal Naamum
Changkiitham Paadalaam Ekkaalamum
Inthak Kempiira Naal Piranthavar
Annaal Nammael Tham Joathi Viichuvaar
Nam Raayan Anpaal Ratchip Patainthoam
Avarin Niththiya Thuthi Paatuvoam

Song Description:
Tamil gospel songs, Mei Baktharae Neer Vizhithezhumbum, Christmas songs list, Christava Padal Tamil, Best Christmas Songs, Praise Songs.

Show Your Love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two + one =