Undran Thirupaniyai Uruthiyudan – உன்றன் திருப்பணியை

Tamil Gospel Songs

Artist: Unknown
Album: Solo Songs
Released on: 22 Mar 2022

Undran Thirupaniyai Uruthiyudan Lyrics In Tamil

உன்றன் திருப்பணியை உறுதியுடன் புரிய
உதவாத பாவி நானே

அந்தகாரமே நின்றுன் அருணோதயமே கண்டு
வந்த நாள் முத்ற்கொண்டு வைத்தாய் எனக்குன் தொண்டு

வேதனத்தின் பொருட்டோ மேலவர் நிமித்தமே
வெளியிட்ட டறிக்கை செய்யவோ உல
காதாயம் சுயநயம் அகிலத்துரிய புகழ்
அடைந்து பிரகாசிக்கவோ
ஓதிக்காலங் கழிக்க உலகாவி அடைந்தவன்
நீதிக்கெனைப் பலியாய் நேர்ந்துகொண்டுழைக்கேனோ

வேனல் குளிரைக் கண்டு மேனி மிகுவெருண்டு
வெளியேறா தகம் துஞ்சினேன் – வேளைப்
பான முணவுபிந்த பலபிணி வருமென்ற
பயத்தாலே நித மஞ்சினேன்
கானகம் மலைசென்று கடும்பனி குளிர் வென்று
போனகம் நீரகன்று புவியிலுழைத்த யேசு

காடோ மலைநதியோ கடலோ கடந்தலுத்துக்
கஸ்தி மிகவே அடைந்து – உடல்
பாடுங் கவலை நோயும் பசியும் நிருவாணமும்
பகைவர் திருடர் மோசமும்
சாடகிறிஸ்துவுக்குத் தகுந்த பானபலியாய்
ஓடத்தனை யப்பித் தோன் உறுதி யெனக்கில்லையே

வண்டி வகைகளோடு வாழ்ந்தும் எனது கூடு
மயங்கி அயர்ந்து வாடுதே – இனி
என்று மிருப்பிடத்திலிருந்து பணி புரிய
இசைந்தென் மனது நாடுதே
ஒன்றும் உதவியின்று ஊரே அலைந்து சென்று
நன்றே நிதம் புரிந்த நரனே பரனே யேசு

Undran Thirupaniyai Uruthiyudan Lyrics In English

Untran Thiruppanniyai Urudhiyudan Puriya
Uthavaatha Paavi Naanae

Anthakaaramae Nintun Arunnothayamae Kanndu
Vantha Naal Muthrkonndu Vaiththaay Enakkun Thonndu

Vaethanaththin Poruttaோ Maelavar Nimiththamae
Veliyitta Darikkai Seyyavo Ula
Kaathaayam Suyanayam Akilaththuriya Pukal
Atainthu Pirakaasikkavo
Othikkaalang Kalikka Ulakaavi Atainthavan
Neethikkenaip Paliyaay Naernthukonndulaikkaeno

Vaenal Kuliraik Kanndu Maeni Mikuverunndu
Veliyaeraa Thakam Thunjinaen – Vaelaip
Paana Munavupintha Palapinni Varumenta
Payaththaalae Nitha Manjinaen
Kaanakam Malaisentu Kadumpani Kulir Ventu
Ponakam Neerakantu Puviyilulaiththa Yaesu

Kaatoo Malainathiyo Kadalo Kadanthaluththuk
Kasthi Mikavae Atainthu – Udal
Paadung Kavalai Nnoyum Pasiyum Niruvaanamum
Pakaivar Thirudar Mosamum
Saadakiristhuvukkuth Thakuntha Paanapaliyaay
Odaththanai Yappith Thon Uruthi Yenakkillaiyae

Vannti Vakaikalodu Vaalnthum Enathu Koodu
Mayangi Ayarnthu Vaaduthae – Ini
Entu Miruppidaththilirunthu Panni Puriya
Isainthen Manathu Naaduthae
Ontum Uthaviyintu Oorae Alainthu Sentu
Nante Nitham Purintha Naranae Paranae Yaesu

Watch Online

Undran Thirupaniyai Uruthiyudan MP3 Song

Undran Thirupaniyaie Uruthiyudan Lyrics In Tamil & English

உன்றன் திருப்பணியை உறுதியுடன் புரிய
உதவாத பாவி நானே

Untran Thiruppanniyai Uruthiyudan Puriya
Uthavaatha Paavi Naanae

அந்தகாரமே நின்றுன் அருணோதயமே கண்டு
வந்த நாள் முத்ற்கொண்டு வைத்தாய் எனக்குன் தொண்டு

Anthakaaramae Nintun Arunnothayamae Kanndu
Vantha Naal Muthrkonndu Vaiththaay Enakkun Thonndu

வேதனத்தின் பொருட்டோ மேலவர் நிமித்தமே
வெளியிட்ட டறிக்கை செய்யவோ உல
காதாயம் சுயநயம் அகிலத்துரிய புகழ்
அடைந்து பிரகாசிக்கவோ
ஓதிக்காலங் கழிக்க உலகாவி அடைந்தவன்
நீதிக்கெனைப் பலியாய் நேர்ந்துகொண்டுழைக்கேனோ

Vaethanaththin Poruttaோ Maelavar Nimiththamae
Veliyitta Darikkai Seyyavo Ula
Kaathaayam Suyanayam Akilaththuriya Pukal
Atainthu Pirakaasikkavo
Othikkaalang Kalikka Ulakaavi Atainthavan
Neethikkenaip Paliyaay Naernthukonndulaikkaeno

வேனல் குளிரைக் கண்டு மேனி மிகுவெருண்டு
வெளியேறா தகம் துஞ்சினேன் – வேளைப்
பான முணவுபிந்த பலபிணி வருமென்ற
பயத்தாலே நித மஞ்சினேன்
கானகம் மலைசென்று கடும்பனி குளிர் வென்று
போனகம் நீரகன்று புவியிலுழைத்த யேசு

Vaenal Kuliraik Kanndu Maeni Mikuverunndu
Veliyaeraa Thakam Thunjinaen – Vaelaip
Paana Munavupintha Palapinni Varumenta
Payaththaalae Nitha Manjinaen
Kaanakam Malaisentu Kadumpani Kulir Ventu
Ponakam Neerakantu Puviyilulaiththa Yaesu

காடோ மலைநதியோ கடலோ கடந்தலுத்துக்
கஸ்தி மிகவே அடைந்து – உடல்
பாடுங் கவலை நோயும் பசியும் நிருவாணமும்
பகைவர் திருடர் மோசமும்
சாடகிறிஸ்துவுக்குத் தகுந்த பானபலியாய்
ஓடத்தனை யப்பித் தோன் உறுதி யெனக்கில்லையே

Kaatoo Malainathiyo Kadalo Kadanthaluththuk
Kasthi Mikavae Atainthu – Udal
Paadung Kavalai Nnoyum Pasiyum Niruvaanamum
Pakaivar Thirudar Mosamum
Saadakiristhuvukkuth Thakuntha Paanapaliyaay
Odaththanai Yappith Thon Uruthi Yenakkillaiyae

வண்டி வகைகளோடு வாழ்ந்தும் எனது கூடு
மயங்கி அயர்ந்து வாடுதே – இனி
என்று மிருப்பிடத்திலிருந்து பணி புரிய
இசைந்தென் மனது நாடுதே
ஒன்றும் உதவியின்று ஊரே அலைந்து சென்று
நன்றே நிதம் புரிந்த நரனே பரனே யேசு

Vannti Vakaikalodu Vaalnthum Enathu Koodu
Mayangi Ayarnthu Vaaduthae – Ini
Entu Miruppidaththilirunthu Panni Puriya
Isainthen Manathu Naaduthae
Ontum Uthaviyintu Oorae Alainthu Sentu
Nante Nitham Purintha Naranae Paranae Yaesu

Undran Thirupaniyai Uruthiyudan Song Download

Song Description:
Tamil Worship Songs, Undran Thirupaniyai Uruthiyudan Song Download, Johnsam Joyson Songs, Christian Songs Tamil, Tamil gospel songs, christava padal, Christian worship songs,

Share Your Love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seventeen − 16 =