Maravaathe Manamae Thaeva – மறவாதே மனமே தேவ

Christian Songs Tamil

Artist: D.G.S. Dhinakaran
Album: Christian New Year Songs
Released on: 31 Dec 1930

Maravaathe Manamae Thaeva Lyrics in Tamil

மறவாதே மனமே தேவ சுதனை
மறவாதே மனமே ஒரு பொழுதும்

1. திறமதாக உனைத் தேடிப் புவியில் வந்து,
அறமதாகச் செய்த ஆதி சுதன் தயவை

2. விண்ணின் வாழ்வும் அதன் மேன்மை அனைத்தும் விட்டு
மண்ணில் ஏழையாக வந்த மானுவேலை

3. கெட்ட மாந்தர் பின்னும் கிருபை பெற்று வாழ,
மட்டில்லாத பரன் மானிடனான தயவை

4. நீண்ட தீமை யாவும் நீக்கிச் சுகம் அளித்திவ்
வாண்டு முழுதும் காத்த ஆண்டவனை எந்நாளும்

5. நித்தம் நித்தம் செய்த நிந்தனை பாவங்கள்
அத்தனையும் பொறுத்த அருமை ரட்சகனை

6. வருஷம், வருஷம் தோறும் மாறாத் தமதிரக்கம்
பெருகப் பெருகச் செய்யும் பிதாவின் அனுக்ரகத்தை

7. வல்ல பரம சுதன் மாட்டுக் கொட்டிலுக்குள்
புல்லின் மேற் பிறந்த புதுமை தனை யெந்நாளும்

8. கந்தைத் துணியால் சுற்றி கடவுள் முன் னணைக்குள்
நிந்தையாக வைக்கப்பட்ட நிலமை தன்னை

9. அடிமை வேடம் கொண்டனாதிக்கும் நரர்க்கும்
நடுவில் நின்ற யேசு ராச நேசந்தன்னை

10. தேவ கோபம் நடுத் தீர்வை சாபம் நித்திய
சாவு நரகத்தையும் தவிர்த்த கிறிஸ்து வேந்தை

11. ஆவலாகப் பேயின் அடிமைத் தனத்தினின்று
பாவிகளை ரட்சிக்கப் பரம சுதன் வந்ததை

12. காவில் மனுடர் செய்தகன் மவினையை நீக்கிச்
சீவனளிக்க வந்த தேவ பாலகனை

13. அன்னை வயிற்றி லுருவாக அமைத்துக் கர்த்தன்
பின்னும் பின்னு முனைப் பேணிச் செய்த தயவை

14. ஆன பொரு ளனைத்தும் அமைத்துக் காத்தருளும்
வான ராசன் மண்ணில் வந்த சினேகிதத்தை

15. கெட்ட பாவியுனைக் கிறிஸ்து மீட்டுக் கொண்ட
மட்டில் லாத் தயவை மரண மரண மட்டும்

16. தன் மையான வேத நாயகன் றமிழ்க்கு
நன்மை தருகும் ஏசு நாதர் திரு முகத்தை

Maravaathe Manamae Thaeva Lyrics in English

Maravaathe Manamae Thaeva Suthanai
Maravaathe Manamae Orupozhuthum

1.Thiramathaaka Unaith Thaeti Puviyil Vanthu
Aramathaaka Seytha Aathi Suthan Thayavai

2.Vinnin Vaazhvum Athan Maenmai Anaiththum Vittu
Mannil Aezhaiyaaka Vanhtha Maanuvaelai

3.Ketda Maanthar Pinnum Kirupai Perru Vaazha
Mattillaatha Paran Maanidanaana Thayavai

4.Neenda Thiimai Yaavum Neekki sukam Aliththiv
Vaantu Muzhuthum Kaaththa Aandavanai Ennaalum

5.Niththam Niththam Seytha Ninthanai Paavangkal
Aththanaiyum Poruththa Arumai Ratsakanai

6.Varusham Varusham Thoarum Maaraath Thamathirakkam
Peruka Peruka Seyyum Pithaavin Anukrakaththai

7.Valla Parama Suthan Maattuk Kottilukkul
Pullin Maer Pirantha Puthumai Thanai Yennaalum

8.Kanthaith Thuniyaal Sutri Kadavul Mun Nanaikkul
Ninthaiyaaka Vaikkappatda Nilamai Thannai

9.Atimai Vaedam Kondanaathikkum Nararkkum
Natuvil Ninra Yesu Raacha Naesanthannai

10.Thaeva Koapam Natuth Thiirvai Saapam Niththiya
Saavu Narakaththaiyum Thavirththa Kiristhu Vaenthai

11.Aavalaakap Paeyin Atimaith Thanaththininru
Paavikalai Ratchikka Parama Suthan Vanthathai

12.Kaavil Manudar Seythakan Mavinaiyai Niikki
Siivanalikka Vantha Thaeva Paalakanai

13.Annai Vayitri Luruvaaka Amaiththuk Karththan
Pinnum Pinnu Munaip Paeni Seytha Thayavai

14.Aana Poru Lanaiththum Amaiththuk Kaaththarulum
Vaana Raasan Mannil Vanhtha Sinaekithaththai

15.Ketda Paaviyunaik Kiristhu Miittuk Konda
Mattil Laath Thayavai Marana Marana Mattum

16.Than Maiyaana Vaetha Naayakan Ramizhkku
Nanmai Tharukum Aechu Naathar Thiru Mukaththai

Watch Online
Maravaathe Manamae Thaeva MP3 Song

Maravathae Manamae Thaeva Lyrics in Tamil & English

மறவாதே மனமே தேவ சுதனை
மறவாதே மனமே ஒரு பொழுதும்

Maravaathe Manamae Thaeva Suthanai
Maravaathe Manamae Orupozhuthum

1. திறமதாக உனைத் தேடிப் புவியில் வந்து,
அறமதாகச் செய்த ஆதி சுதன் தயவை

Thiramathaaka Unaith Thaeti Puviyil Vanthu
Aramathaaka Seytha Aathi Suthan Thayavai

2. விண்ணின் வாழ்வும் அதன் மேன்மை அனைத்தும் விட்டு
மண்ணில் ஏழையாக வந்த மானுவேலை

Vinnin Vaazhvum Athan Maenmai Anaiththum Vittu
Mannil Aezhaiyaaka Vanhtha Maanuvaelai

3. கெட்ட மாந்தர் பின்னும் கிருபை பெற்று வாழ,
மட்டில்லாத பரன் மானிடனான தயவை

Ketda Maanthar Pinnum Kirupai Perru Vaazha
Mattillaatha Paran Maanidanaana Thayavai

4. நீண்ட தீமை யாவும் நீக்கிச் சுகம் அளித்திவ்
வாண்டு முழுதும் காத்த ஆண்டவனை எந்நாளும்

Neenda Thiimai Yaavum Neekki sukam Aliththiv
Vaantu Muzhuthum Kaaththa Aandavanai Ennaalum

5. நித்தம் நித்தம் செய்த நிந்தனை பாவங்கள்
அத்தனையும் பொறுத்த அருமை ரட்சகனை

Niththam Niththam Seytha Ninthanai Paavangkal
Aththanaiyum Poruththa Arumai Ratsakanai

6. வருஷம், வருஷம் தோறும் மாறாத் தமதிரக்கம்
பெருகப் பெருகச் செய்யும் பிதாவின் அனுக்ரகத்தை

Varusham Varusham Thoarum Maaraath Thamathirakkam
Peruka Peruka Seyyum Pithaavin Anukrakaththai

7. வல்ல பரம சுதன் மாட்டுக் கொட்டிலுக்குள்
புல்லின் மேற் பிறந்த புதுமை தனை யெந்நாளும்

Valla Parama Suthan Maattuk Kottilukkul
Pullin Maer Pirantha Puthumai Thanai Yennaalum

8. கந்தைத் துணியால் சுற்றி கடவுள் முன் னணைக்குள்
நிந்தையாக வைக்கப்பட்ட நிலமை தன்னை

Kanthaith Thuniyaal Sutri Kadavul Mun Nanaikkul
Ninthaiyaaka Vaikkappatda Nilamai Thannai

9. அடிமை வேடம் கொண்டனாதிக்கும் நரர்க்கும்
நடுவில் நின்ற யேசு ராச நேசந்தன்னை

Atimai Vaedam Kondanaathikkum Nararkkum
Natuvil Ninra Yesu Raacha Naesanthannai

10. தேவ கோபம் நடுத் தீர்வை சாபம் நித்திய
சாவு நரகத்தையும் தவிர்த்த கிறிஸ்து வேந்தை

Thaeva Koapam Natuth Thiirvai Saapam Niththiya
Saavu Narakaththaiyum Thavirththa Kiristhu Vaenthai

11. ஆவலாகப் பேயின் அடிமைத் தனத்தினின்று
பாவிகளை ரட்சிக்கப் பரம சுதன் வந்ததை

Aavalaakap Paeyin Atimaith Thanaththininru
Paavikalai Ratchikka Parama Suthan Vanthathai

12. காவில் மனுடர் செய்தகன் மவினையை நீக்கிச்
சீவனளிக்க வந்த தேவ பாலகனை

Kaavil Manudar Seythakan Mavinaiyai Niikki
Siivanalikka Vantha Thaeva Paalakanai

13. அன்னை வயிற்றி லுருவாக அமைத்துக் கர்த்தன்
பின்னும் பின்னு முனைப் பேணிச் செய்த தயவை

Annai Vayitri Luruvaaka Amaiththuk Karththan
Pinnum Pinnu Munaip Paeni Seytha Thayavai

14. ஆன பொரு ளனைத்தும் அமைத்துக் காத்தருளும்
வான ராசன் மண்ணில் வந்த சினேகிதத்தை

Aana Poru Lanaiththum Amaiththuk Kaaththarulum
Vaana Raasan Mannil Vanhtha Sinaekithaththai

15. கெட்ட பாவியுனைக் கிறிஸ்து மீட்டுக் கொண்ட
மட்டில் லாத் தயவை மரண மரண மட்டும்

Ketda Paaviyunaik Kiristhu Miittuk Konda
Mattil Laath Thayavai Marana Marana Mattum

16. தன் மையான வேத நாயகன் றமிழ்க்கு
நன்மை தருகும் ஏசு நாதர் திரு முகத்தை

Than Maiyaana Vaetha Naayakan Ramizhkku
Nanmai Tharukum Aechu Naathar Thiru Mukaththai

Song Description:
Maravaathe Manamae Thaeva, Tamil Worship Songs, praise and worship songs, Best Christmas songs, Maravaathe Manamae Thaeva song, praise songs, gospel songs list, Christian worship songs with lyrics,

Share Your Love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three + 15 =