Endhan Parama Guru Seitha – எந்தன் பரமகுரு செய்த

Christian Songs Tamil

Artist: Bro. Allen Paul & Sis. Sophiya Allen Paul
Album: Christian New Year Songs

Endhan Parama Guru Seitha Lyrics in Tamil

எந்தன் பரமகுரு செய்த உபகாரத்தை
ஏற்றித் துதிப்பன் – நானே

தந்தை பரனிடத்தா னந்தத் தொளி விளங்கச்
சத்தமாக நின்ற நித்ய வஸ்துவான

1. வானத்தமலர் சேனை கிரிகித்து முடியாத
மகிமைப் பிரதாப மிகுத்தோன் அதி
ஞானத் துடனுலகும் பரமுமதில் நிறைந்த
யாவும் நெறியில் பகுத்தோன்
மேன்மைப் பொருளதாக தேவ மகத்துவத்தின்
விளங்கு மனந்த சுகத் தோன் அக்கி
யானத் திருளகலத் தானிப் புவியிலுற்ற
அந்த முடிவில்லாத சுந்தர கிறிஸ்துநாதர்

2. மிக்க பராபர னோ டொக்க ஒன்றித் திருந்த
முக்ய மனைத்தும் விடுத்து ஏவை
மக்கள் துயரகலத் துக்க உலகமதில்
மானிடவதார மெடுத்து
பட்சமாக அடிமைக் கோலங் கொண்டரும்
பாடுபட்டுயிர் கொடுத்து நரர்
அக்கிரமம் அனைத்தும் நிக்கிரகம் புரிந்து
அந்த காரமற வந்த யேசுகிறிஸ்து

3. பெத்தலேம் பதியில் சுத்த கன்னியிடத்தில்
புத்திரனாகப் பிறந்து திருச்
சித்தமாக உலகத்தி லெங்கும் திரிந்து
திவ்ய புதுமை சிறந்து
மெத்த வாதையாகச் சத்துருக்கள் தம்மை
மீட்கக் குருசிலிறந்து பின்னும்
மத்தியஸ்தனாக வெற்றி கொண் டெழுந்து
வான மேறி நடு தானே கேட்கவரும்

4. பாவத்தி கிலறுத்து சாபத்தையும் தொலைத்து
பகைஞன் வினையை நீக்கிக் கொடும்
ஆபத்திலு மடர்ந்த கோபத்திலும் விழுந்த
அடிமைகளைக் கை தூக்கி
தேவத் திரவிய மென்ற சீவ போசனத்தைத்
திருவுள மாயுண்டாக்கி நித்த
மாபத்திரமாய் பிர தாபித்தனுக் கிரகித்து
வைத்துக் காத்த ஒரே நித்ய திரித்வமான

5. அந்தி சந்தியு மற்றெந்த வேளையுமன்
பாகச் சங்கீதம் படிப்பேன், நெல்லை
சந்த வேத நாயகன் தந்த பதங்கள் பாடித்
தாளத்துடனே நடிப்பேன்
சிந்தை மனமகிழ்ந்து மந்திர செபத்தினாலே
தேடித் தேடிப் பிடிப்பேன், இதோ
இந்த வருடத்திலுந் தந்த சுகத்துக்காக
யேசு வோசனா வென்றோசை யோசையாக

Endhan Parama Guru Seitha Lyrics in English

Endhan Parama Guru Seitha Upakaaraththai
Aetrith Thuthippan Naanae

Thanthai Paranidaththaa Nanthath Tholi Vilangka
Saththamaaka Ninra Nithya Vasthuvaana

1. Vaanaththamalar Saenai Kirikiththu Mutiyaatha
Makimaip Pirathaapa Mikuththoan Athi
Gnaanath Thudanulakum Paramumathil Niraintha
Yaavum Neriyil Pakuththoan
Maenmaip Porulathaaka Thaeva Makaththuvaththin
Vilangku Mananhtha Sukath Thoan Akki
Yaanath Thirulakalath Thaani Puviyilurra
Antha Mutivillaatha Sunthara Kiristhunaathar

2. Mikka Paraapara Noa Tokka Onrith Thiruntha
Mukya Manaiththum Vituththu Aevai
Makkal Thuyarakalath Thukka Ulakamathil
Maanidavathaara Metuththu
Patchamaaka Atimaik Koalang Kondarum
Paatupattuyir Kotuththu Narar
Akkiramam Anaiththum Nikkirakam Purinthu
Antha Kaaramara Vantha Yaesukiristhu

3. Peththalaem Pathiyil Chuththa Kanniyidaththil
Puththiranaakap Piranthu Thiru
Chiththamaaka Ulakaththi Lengkum Thirinthu
Thivya Puthumai Chiranthu
Meththa Vaathaiyaaka Saththurukkal Thammai
Miitkak Kuruchiliranthu Pinnum
Maththiyasthanaaka Vetri Kon Tezhunthu
Vaana Maeri Natu Thaanae Kaetkavarum

4. Paavaththi Kilaruththu Chaapaththaiyum Tholaiththu
Pakaignan Vinaiyai Niikkik Kotum
Aapaththilu Madarntha Koapaththilum Vizhuntha
Atimaikalaik Kai Thukki
Thaevath Thiraviya Menra Siiva Posanaththaith
Thiruvula Maayundaakki Niththa
Maapaththiramaay Pira Thaapiththanuk Kirakiththu
Vaiththuk Kaaththa Orae Nithya Thirithvamaana

5. Anthi Santhiyu Matrentha Vaelaiyuman
Paaka Sangkiitham Patippaen, Nellai
Santha Vaetha Naayakan Thantha Pathangkal Paatith
Thaalaththudanae Natippaen
Chinthai Manamakizhnthu Manthira Chepaththinaalae
Thaetith Thaetip Pitippaen, Itho
Intha Varudaththilunh Thanhtha Chukaththukkaaka
Yesu Voasanaa Venroasai Yoasaiyaaka

Watch Online

Endhan Parama Guru Seitha MP3 Song

Endhan Parama Guru Lyrics in Tamil & English

எந்தன் பரமகுரு செய்த உபகாரத்தை
ஏற்றித் துதிப்பன் – நானே

Endhan Parama Guru Seitha Upakaaraththai
Aetrith Thuthippan Naanae

தந்தை பரனிடத்தா னந்தத் தொளி விளங்கச்
சத்தமாக நின்ற நித்ய வஸ்துவான

Thanthai Paranidaththaa Nanthath Tholi Vilangka
Saththamaaka Ninra Nithya Vasthuvaana

1. வானத்தமலர் சேனை கிரிகித்து முடியாத
மகிமைப் பிரதாப மிகுத்தோன் அதி
ஞானத் துடனுலகும் பரமுமதில் நிறைந்த
யாவும் நெறியில் பகுத்தோன்
மேன்மைப் பொருளதாக தேவ மகத்துவத்தின்
விளங்கு மனந்த சுகத் தோன் அக்கி
யானத் திருளகலத் தானிப் புவியிலுற்ற
அந்த முடிவில்லாத சுந்தர கிறிஸ்துநாதர்

Vaanaththamalar Saenai Kirikiththu Mutiyaatha
Makimaip Pirathaapa Mikuththoan Athi
Gnaanath Thudanulakum Paramumathil Niraintha
Yaavum Neriyil Pakuththoan
Maenmaip Porulathaaka Thaeva Makaththuvaththin
Vilangku Mananhtha Sukath Thoan Akki
Yaanath Thirulakalath Thaani Puviyilurra
Antha Mutivillaatha Sunthara Kiristhunaathar

2. மிக்க பராபர னோ டொக்க ஒன்றித் திருந்த
முக்ய மனைத்தும் விடுத்து ஏவை
மக்கள் துயரகலத் துக்க உலகமதில்
மானிடவதார மெடுத்து
பட்சமாக அடிமைக் கோலங் கொண்டரும்
பாடுபட்டுயிர் கொடுத்து நரர்
அக்கிரமம் அனைத்தும் நிக்கிரகம் புரிந்து
அந்த காரமற வந்த யேசுகிறிஸ்து

Mikka Paraapara Noa Tokka Onrith Thiruntha
Mukya Manaiththum Vituththu Aevai
Makkal Thuyarakalath Thukka Ulakamathil
Maanidavathaara Metuththu
Patchamaaka Atimaik Koalang Kondarum
Paatupattuyir Kotuththu Narar
Akkiramam Anaiththum Nikkirakam Purinthu
Antha Kaaramara Vantha Yaesukiristhu

3. பெத்தலேம் பதியில் சுத்த கன்னியிடத்தில்
புத்திரனாகப் பிறந்து திருச்
சித்தமாக உலகத்தி லெங்கும் திரிந்து
திவ்ய புதுமை சிறந்து
மெத்த வாதையாகச் சத்துருக்கள் தம்மை
மீட்கக் குருசிலிறந்து பின்னும்
மத்தியஸ்தனாக வெற்றி கொண் டெழுந்து
வான மேறி நடு தானே கேட்கவரும்

Peththalaem Pathiyil Chuththa Kanniyidaththil
Puththiranaakap Piranthu Thiru
Chiththamaaka Ulakaththi Lengkum Thirinthu
Thivya Puthumai Chiranthu
Meththa Vaathaiyaaka Saththurukkal Thammai
Miitkak Kuruchiliranthu Pinnum
Maththiyasthanaaka Vetri Kon Tezhunthu
Vaana Maeri Natu Thaanae Kaetkavarum

4. பாவத்தி கிலறுத்து சாபத்தையும் தொலைத்து
பகைஞன் வினையை நீக்கிக் கொடும்
ஆபத்திலு மடர்ந்த கோபத்திலும் விழுந்த
அடிமைகளைக் கை தூக்கி
தேவத் திரவிய மென்ற சீவ போசனத்தைத்
திருவுள மாயுண்டாக்கி நித்த
மாபத்திரமாய் பிர தாபித்தனுக் கிரகித்து
வைத்துக் காத்த ஒரே நித்ய திரித்வமான

Paavaththi Kilaruththu Chaapaththaiyum Tholaiththu
Pakaignan Vinaiyai Niikkik Kotum
Aapaththilu Madarntha Koapaththilum Vizhuntha
Atimaikalaik Kai Thukki
Thaevath Thiraviya Menra Siiva Posanaththaith
Thiruvula Maayundaakki Niththa
Maapaththiramaay Pira Thaapiththanuk Kirakiththu
Vaiththuk Kaaththa Orae Nithya Thirithvamaana

5. அந்தி சந்தியு மற்றெந்த வேளையுமன்
பாகச் சங்கீதம் படிப்பேன், நெல்லை
சந்த வேத நாயகன் தந்த பதங்கள் பாடித்
தாளத்துடனே நடிப்பேன்
சிந்தை மனமகிழ்ந்து மந்திர செபத்தினாலே
தேடித் தேடிப் பிடிப்பேன், இதோ
இந்த வருடத்திலுந் தந்த சுகத்துக்காக
யேசு வோசனா வென்றோசை யோசையாக

Anthi Santhiyu Matrentha Vaelaiyuman
Paaka Sangkiitham Patippaen, Nellai
Santha Vaetha Naayakan Thantha Pathangkal Paatith
Thaalaththudanae Natippaen
Chinthai Manamakizhnthu Manthira Chepaththinaalae
Thaetith Thaetip Pitippaen, Itho
Intha Varudaththilunh Thanhtha Chukaththukkaaka
Yesu Voasanaa Venroasai Yoasaiyaaka

Song Description:
Enthan Parama Guru Seitha Lyrics, Tamil Worship Songs, praise and worship songs, Best Christmas songs, Enthan Parama Guru Seitha Lyrics, praise songs, gospel songs list, Christian worship songs with lyrics,

Share Your Love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five × one =